Polityka Bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie(zakres danych) jest firma: Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak, zarejestrowana w: Bogucin, ul. W. Słocińskiego 18, 62-006 Kobylnica, z siedzibą w Poznań, ul. J. Słowackiego 17/6, 60-822 Poznań. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji:

 • Podstawa prawna: Realizacja umowy lub zastosowanie środków przyjętych przed zawarciem umowy prowadzone na Państwa wniosek.
  Cel:

  • Realizacja zobowiązania umownego, w tym dotyczącego komunikacji handlowej lub
  • finansowej
 • Podstawa prawna: Ochrona praw i chronionych prawnie interesów Administratora.
  Cel:

  • Odzyskanie kwot należnych za dostarczone towary lub innych należności Administratora.
   W wybranych przypadkach, ocena Państwa wiarygodności kredytowej i rzetelności.
   Marketing bezpośredni przeznaczony wyłącznie dla naszych klientów i osób spełniających wymagania ustępu 47 RODO obejmujący ofertę produktów i usług dostarczanych przez Administratora.
 • Podstawa prawna: Wypełnienie zobowiązań wymaganych na mocy prawa
  Cel:

  • Zapewnienie władzom publicznym współpracy na mocy przepisów prawa i w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym zatrzymanie danych zgodnie z przepisami prawa.
  • Wykonanie obowiązków rozliczeniowo-podatkowych. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .

Informujemy, że udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania nadzorczego oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@szefur.pl .

Dane będą przetwarzane do czasu ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.